Phó Chủ Tịch nước Nguyễn Thị Doan trao kỷ niệm chương cho doanh nhân xuất sắc Nguyễn Thị Nhì tại Phủ Chủ Tịch